این نوشته فقط یک روز مخاطب داشت!

کجایی؟!

دنبالت می گردم..

در پساپس روزمرگی های این روزگار ،در کوچه های دلواپسی دنبالت می گردم.

می دانم من را مانند تابلوهای تکراری کنار جاده پس می زنی

و هیچ  به روی خودت نمی آوری که در مرکز سینه وحشی ام تلاطم رسیدن به تو را تحمل می کنم...

باش

فقط باش

همین که از دور گاه گاهی رخ می تابانی ،، برایم کافیست...منبع این نوشته : منبع